Volejte 267 267 061

AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Ceník je platný od 1.7.2020

Doplňkové služby

BLESKmobil Internet

Na BLESKmobil předplacených kartách je doplňková služba BLESKmobil INTERNET přednastavena. Pokud si účastník neaktivuje jeden z tarifních balíčků BLESKmobil Internet na měsíc, jsou přenesená data zpoplatněna dle aktuálního čerpání sazbou BLESKmobil Internet na den. BLESKmobil Internet na den i tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc zahrnují pouze datová spojení uskutečněná na území ČR a v Zóně 1. Datová spojení uskutečněná v sítích zahraničních poskytovatelů v Zóně 2 a 3 se účtují sazbou dle tarifu BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ.

PORTÁLY ZDARMA: V rámci doplňkové služby BLESKmobil INTERNET jsou internetové stránky vybraných portálů dostupné z mobilního telefonu zdarma. Funkce je dostupná za použití prohlížeče s přímým přístupem na internet; při použití prohlížeče, který používá proxy server (např. Opera Mini, Opera Mobile), bude přístup zpoplatněn. Bezplatná zóna nezahrnuje internetové stránky, na které bezplatné stránky dále odkazují. Portály zdarma: bleskmobil.cz; blesk.cz; isport.cz; auto.cz a reflex.cz.

Objem dat na 24 hodin50 MB do 24 hodin od prvního připojení
Cena za každých započatých 24 hodin25,00Kč
BLESKmobil Portály zdarma0,00Kč

Cena je účtována za první připojení po (a) aktivaci SIM, (b) uplynutí období platnosti minulého objemu dat na den, (c) deaktivaci tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc bez současné aktivace jiného, (d) uplynutí období platnosti tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc bez jeho současného obnovení nebo (e) obnovení služeb na SIM kartě omezených či přerušených dle smlouvy či zákona (zejm. pro nedostatečný Kredit). Objem dat je platný nejvýše po dobu 24 hodin od okamžiku prvního připojení: po uplynutí tohoto období nebo dřívější aktivací tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc či omezením nebo přerušením služeb na SIM kartě dle smlouvy či zákona (zejm. pro nedostatečný Kredit) se nevyčerpaný zůstatek objemu dat na 24 hodin bez náhrady zruší. Od vyčerpání objemu dat do konce období jeho platnosti není možné jednorázové obnovení ani automatické navýšení objemu dat.

Tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc

Tarifní balíčky BLESKmobil Internet na měsíc jsou rekurentní (obnovující se) tarifní balíčky, které jsou aktivovány v okamžiku potvrzení aktivace formou SMS nebo v internetové samoobsluze. Je‑li Kredit dostatečný k pokrytí ceny balíčku, aktivaci provedete zasláním bezplatné SMS ve tvaru MINI A na 999340 pro aktivaci BLESKmobil Internet MINI na měsíc nebo MIDI A pro aktivaci BLESKmobil Internet MIDI na měsíc nebo MAX A pro aktivaci BLESKmobil Internet MAX na měsíc nebo MEGA A pro aktivaci BLESKmobil Internet MEGA na měsíc. Balíček je po 30 dnech automaticky obnoven; nevyčerpaný zůstatek objemu dat z minulého období se obnovou bez náhrady ruší. Automatické obnovení balíčku neproběhne, pokud si jej deaktivujete pomocí SMS na 999340 ve tvaru MINI D, MIDI D, MAX D nebo MEGA D. Balíček je poté nutné znovu aktivovat; do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den. Automatické obnovení balíčku rovněž neproběhne, pokud zůstatek Kreditu není dostatečný k pokrytí jeho ceny. Po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku, se balíček opět automaticky obnoví. Přednost přitom má automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem. Do té doby se uplatní sazba BLESKmobil Internet na den.

Čerpání dat nad rámec základního objemu dat, který je obsažen v tarifních balíčcích Bleskmobil Internet na měsíc, je zpoplatněno jednotkovou cenou za navýšení objemu dat. Uskutečnění datového spojení po vyčerpání objemu dat se považuje za výslovnou žádost o navýšení objemu dat. K navýšení objemu dat může dojít opakovaně. Navýšený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení měsíčního balíčku Bleskmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek navýšeného objemu dat bez náhrady ruší. Navyšování objemu dat probíhá automaticky bez přerušení připojení, ledaže jej deaktivujete nebo ledaže zůstatek Kreditu po vyčerpání objemu dat není dostatečný k pokrytí ceny za navýšení. Automatické navyšování objemu dat můžete deaktivovat (D) či znovu aktivovat (A) odesláním bezplatné SMS ve tvaru OBNOVDATA(mezera)D/A na 999340 nebo v internetové samoobsluze. Dojde‑li k vyčerpání objemu dat, je možné si odesláním bezplatné SMS ve tvaru INTERNET R na 999340 nebo v internetové samoobsluze objednat jednorázové obnovení objemu dat dle aktivního tarifního balíčku (tj. ve stejné výši). Obnovený objem dat má platnost do nejbližšího dne, v němž má dojít k obnovení tarifního balíčku BLESKmobil Internet na měsíc; uplynutím období své platnosti se nevyčerpaný zůstatek obnoveného objemu dat bez náhrady ruší. Obnovený objem dat je možné objednat opakovaně. V případě, že si účastník v průběhu čerpání jednoho z balíčků aktivuje druhý, původní balíček se mu deaktivuje v okamžiku aktivace nového balíčku. Není možné mít současně aktivovány oba balíčky. Při změně balíčku se bez náhrady ruší nevyčerpaný zůstatek dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného či obnoveného objemu dat). K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku dosavadního objemu dat (tj. objemu dat deaktivovaného balíčku nebo s ním souvisejícího navýšeného či obnoveného objemu dat) bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona . Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. Přednost přitom má automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Účastníci, kteří si aktivovali balíčky před zveřejněním této verze ceníku, jsou s účinností od 24. 7. 2019 převáděni na uvedená nová pravidla poskytování balíčků, přičemž oznámení o změně je jim zasíláno předem v souladu se zákonem.

Podmínky poskytování internetového připojení a rychlostní parametry

Faktory ovlivňující rychlost mobilních datových přenosů jsou zejména:

 • užívaná technologie a úroveň pokrytí signálem
 • zvolený tarif či služba
 • zařízení, které k připojení používáte a jeho poloha
 • výkon vysílače, prostřednictvím kterého účastník službu využívá
 • počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami ve výstavbě
 • živelné pohromy
 • charakter budovy, ve které službu využíváte, nová výstavba
 • frekvenční pásmo, cesta šíření signálu
 • náhodná koncentrace uživatelů / zařízení
 • sdílení kapacity současným připojením více koncových zařízení
 • v případě roamingových služeb zásah ze strany roamingového partnera, jehož síť účastník v zahraničí využívá

Dopad stanovených parametrů kvality internetového připojení na možnost jeho užívání

Služba s datovým limitem není určena pro přehrávání videí či streaming v HD kvalitě nebo vyšší, pro stahování ani zálohování velkých objemů dat, aktualizace software na pozadí, nepřetržité monitorování ani využívání dalších datově náročných služeb.

Specializované služby a jejich vliv:

Specializované služby aktuálně nejsou poskytovány.

Speciální ustanovení o vadách internetového připojení a odpovědnosti za ně:

 • Vadou služby je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování či vkládání pod 25% inzerované rychlosti, a to po souvislou dobu delší než 30 minut (velká trvající odchylka) nebo během jedné hodiny alespoň desetkrát po souvislou dobu delší než 1 minuta (velká opakující se odchylka).
 • Velké odchylky od inzerované rychlosti stahování nebo vkládání mohu mít za následek zpomalení a v extrémním případě až zastavení přístupu k internetu. To se projeví zhoršením kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delší dobou stahování nebo vkládání dat v aplikacích a službách, které využívají internet, a v nejhorším případě až nefunkčností takových aplikací a služeb.
 • Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodné měření mezi koncovým telekomunikačním zařízením a přístupovým bodem k síti internet, a to na transportní vrstvě TCP/IP modelu.
 • Pokud účastník zjistí aktuální změnu výkonu služby, která by mohla zakládat její vadu, má právo podat reklamaci kvality služby, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne výskytu vady. V případě, že se nejedná o výpadek či odstávku služby, které zná poskytovatel služby z vlastních provozních údajů a o nichž informuje hlášením na bezplatné lince 800 184 084, je pro zabezpečení práv účastníka z odpovědnosti za vady nezbytné, aby v době trvání změny výkonu služby ohlásil poruchu na lince 800 184 084, aby poskytovatel služby mohl provést včasné měření aktuálního výkonu služby.
 • V případě, že poskytovatel služby v rámci šetření reklamace shledá reklamaci oprávněnou, vadu odstraní, je-li odstranitelná, a do jednoho měsíce od vyřízení reklamace vrátí účastníkovi částky zaplacené za reklamované služby. V případě, že je vada neodstranitelná, má účastník i poskytovatel služby právo odstoupit od smlouvy, pokud prokazatelně doručí oznámení o odstoupení druhé straně smlouvy nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy účastník obdrží oznámení o vyřízení reklamace. Účastník je povinen doručit odstoupení na aktuální adresu sídla poskytovatele, a to spolu se SIM kartou. Smlouva zanikne doručením oznámení o odstoupení (spolu se SIM kartou, odstupuje-li účastník) druhé straně smlouvy.

Výhodných 200

Cena za 30 dnů (vč. DPH)200 Kč
Volání a SMS200 volných jednotek

Výhodných 200 je unikátní balíček pro volání a SMS na mobilní čísla poskytovatelů, poskytujících služby elektronických komunikací v ČR, a na pevné linky v rámci
ČR. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček – aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze využívat
volné jednotky v rámci nového balíčku. Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru VYHODNYCH200(mezera)
A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 30 dnů od jeho aktivace či posledního obnovení. Okamžikem uplynutí období platnosti balíčku
dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku s volnými jednotkami. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného
kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; s účinností od 24. 7. 2019 se však po dobití dostatečné částky k pokrytí celé
ceny balíčku balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku a ke zrušení nevyčerpaného zůstatku volných jednotek bez náhrady dojde, pokud
jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití
dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. U výše uvedených automatických obnov balíčku má přednost automatická
obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Účastníci, kteří si aktivovali balíček před zveřejněním této verze ceníku, jsou převáděni na uvedená nová pravidla poskytování balíčku účinná od 24. 7. 2019,
přičemž oznámení o změně je jim zasíláno předem v souladu se zákonem. Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru
VYHODNYCH200(mezera)D na telefonní číslo 999340.

Volné jednotky neplatí pro volání a SMS na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (volné jednotky nelze například využít na informační služby, informační linky, audiotex, DMS ani prémiové SMS). Volné jednotky lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU), a to pouze pro volání či SMS na mobilní čísla českých poskytovatelů v ČR nebo Zóně 1 (EU) nebo na pevné linky v ČR.

Nespotřebované volné jednotky, pocházející z aktuálního 30denního období, se převádí do prvního následujícího 30denního období, pokud plynule navazuje na aktuální a je zahájeno automatickým obnovením balíčku. Převedené jednotky se v následujícím období čerpají přednostně. Převedené jednotky zaniknou uplynutím prvního 30denního období následujícího po skončení období platnosti balíčku, ze kterého pocházejí, nedojde-li dříve k jejich vyčerpání. Při ukončení balíčku či v případě, že neproběhne jeho automatické obnovení, volné jednotky propadají uplynutím období platnosti posledního balíčku. Za zaniklé či propadnuté jednotky se náhrada neposkytuje.

Za každých započatých 60 sekund volání se spotřebuje 1 převedená či volná jednotka (tj. tarifikace 60+60). Za každou odeslanou 1 SMS se spotřebuje 1 převedená či volná jednotka. Volání a SMS se účtují přednostně z převedených či volných jednotek balíčku Výhodných 200, a to i při volání na čísla zadaná v rámci marketingové akce „Volání na tři“. Pokud dojde k vyčerpání převedených i volných jednotek balíčku Výhodných 200 před skončením období jeho platnosti, do konce tohoto období se další služby elektronických komunikací účtují dle části B a D ceníku.

Výhody balíčku Výhodných 200 je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

Volání na týden

Cena za 7 dní (vč. DPH)99 Kč

Volání na týden je unikátní balíček pro neomezené volání na mobilní čísla poskytovatelů poskytujících služby elektronických komunikací v ČR a na pevné linky v rámci ČR. Balíček lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU). Balíček neplatí pro volání na telefonní čísla se speciální tarifikací, tedy nad rámec BLESKmobil tarifu dle části B ceníku (balíček nelze například využít na informační služby, informační linky, audiotex).

Balíček je možné aktivovat v internetové samoobsluze nebo doručením bezplatné SMS ve tvaru TYDEN(mezera)A na telefonní číslo 999340. Období platnosti každého balíčku je 7 dnů (7x24 hodin) od jeho aktivace či posledního obnovení. Jedná se o rekurentní (obnovující se) tarifní balíček: uplynutím období platnosti dosavadního balíčku dojde k jeho automatickému obnovení, tedy k plynulému poskytnutí nového balíčku. Pokud v tomto okamžiku není zůstatek běžného kreditu dostatečný k pokrytí celé ceny balíčku, automatické obnovení neproběhne; s účinností od 24. 7. 2019 se však po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku balíček opět automaticky obnoví. K deaktivaci aktuálního balíčku bez náhrady dojde, pokud jsou omezeny nebo přerušeny služby na SIM kartě dle smlouvy či zákona. Po odpadnutí důvodu pro omezení nebo přerušení služby na SIM kartě a po dobití dostatečné částky k pokrytí celé ceny balíčku se balíček opět automaticky obnoví. U výše uvedených automatických obnov balíčku má přednost automatická obnova datového balíčku před hlasovým balíčkem.

Účastníci, kteří si aktivovali balíček před zveřejněním této verze ceníku, jsou převáděni na uvedená nová pravidla poskytování balíčku účinná od 24. 7. 2019, přičemž oznámení o změně je jim zasíláno předem v souladu se zákonem. Automatické obnovení je rovněž možné zrušit doručením bezplatné SMS ve tvaru TYDEN(mezera)D na telefonní číslo 999340. Aktivace balíčku i každá jeho obnova je potvrzena doručením SMS a od tohoto okamžiku lze nový balíček využívat.

Volání v rámci balíčku Volání na týden se účtuje přednostně před balíčkem Výhodných 200 nebo před marketingovou akcí „Volání na tři“, pokud je účastník využívá současně. Výhody balíčku Volání na týden je možné čerpat, pokud je zůstatek běžného kreditu větší než nula.

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ

BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ – je doplňková služba umožňující využívání služeb BLESKmobil i v sítích smluvních operátorů v zahraničí (roaming). Službu lze užívat kdekoli na území pokrytém signálem smluvního zahraničního operátora. Na BLESKmobil předplacených kartách je služba BLESKmobil VOLÁNÍ V ZAHRANIČÍ přednastavena.

Ceník roamingu je platný od 15. 6. 2017.

Způsob účtování

Odchozí hovory v zahraničí
 • U odchozích hovorů z jedné zóny do druhé platí cena pro vyšší zónu; např. volání ze Zóny 1 do Zóny 2 je zpoplatněno sazbou dle Zóny 2.
 • Ceny odchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou účtovány po první půlminutě, poté po vteřinách. Jejich cena je stejná jako za odchozí volání v rámci ČR.
 • Ceny v Zóně 2 (Zbytek Evropy) a Zóně 3 (Ostatní) jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru.
 • Uvedené ceny neplatí pro volání na prémiová čísla a zelené linky.
 • Příchozí hovory v zahraničí
 • Ceny jsou účtovány za každou započatou minutu od spojení hovoru. Ceny příchozích hovorů v Zóně 1 (EU) jsou zdarma.
 • Příjem SMS a MMS v zahraničí
 • Bezplatně
 • Data
 • Ceny jsou účtovány za každý započatý 1 kB připojení k síti GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA. Technologie připojení je závislá na technických možnostech smluvního roamingového operátora.
 • V Zóně 1 se spotřeba dat účtuje stejně jako v ČR. Toto čerpání platí v rámci BLESKmobil Internet na den a datových balíčků.
 • Při aktivaci roamingu je Účastníkovi pro čerpaná data automaticky nastavena funkcionalita Datový limit. Do Datového limitu se započítávají data čerpaná v roamingu ve všech Zónách. Datový limit umožňuje vypnutí datového přenosu v okamžiku, kdy Účastník stáhne v rámci datového roamingu objem dat v ceně odpovídající maximálnímu limitu stanovenému nařízením EU č. 531/2012, o roamingu, v platném znění, tj. částce 50 EUR bez DPH. Po vypnutí datového přenosu dosažením Datového limitu je nutné pro další čerpání dat Datový limit zrušit. V rámci jednoho kalendářního měsíce je možné Datový limit aktivovat a deaktivovat opakovaně. Při každé nové aktivaci Datového limitu nebo na začátku kalendářního měsíce se objemový limit počítá od nuly. BLESKmobil odešle Účastníkovi zprávu v okamžiku, kdy dosáhne 80 % a 100 % limitu.
 • U datových služeb, které jsou určeny pro spotřebu v ČR a v Zóně 1, je BLESKmobil oprávněn v případě, že účastník překročí na základě čerpání dat v Zóně 1 v rámci konkrétní objemové jednotky limit stanovený PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) 2016/2286 („Nařízení“), naúčtovat za data spotřebovaná v Zóně 1 nad rámec tohoto limitu příplatek k ceně za příslušnou objemovou jednotku v maximální výši přípustné podle Nařízení. Tato výše činí od 1. 7. 2020 0,11 Kč s DPH (0,09 Kč bez DPH) za 1 MB dat čerpaných v Zóně 1. Zúčtovací jednotka pro účtování příplatku je 1 kB. Účastníkům, kteří dříve sjednali tarif s odlišnou výší příplatku, je tato změna postupně oznamována způsobem pro zasílání vyúčtování v souladu se zákonem.
 • Zóna 1 - EU: Azory (Portugalsko), Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gibraltar (VB), Guadeloupe (Francie), Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kanárské ostrovy (Španělsko), Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Madeira (Portugalsko), Maďarsko, Malta, Martinik (Francie), Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Réunion (Francie), Rumunsko, Řecko, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Vatikán (Itálie), Velká Británie

  Zóna 2 - Zbytek Evropy: Albánie, Andorra, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Faerské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kosovo, Makedonie, Man, Moldavsko, Monako, Srbsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina

  Zóna 3 - Ostatní: Všechny zbývající země

  Zneužití služeb elektronických komunikací v EU

  Za zneužití služby se považuje užívání služby způsobem, kdy v rámci celkové úhrady za služby elektronických komunikací (odchozí volání, odchozí SMS, data,
  odchozí MMS) za období 4 měsíce zpětně převáží úhrada za služby elektronických komunikací (volání, SMS, MMS, data) spotřebované v Zóně 1 a účtované
  na základě cen shodných s vnitrostátními cenami nebo nižších než vnitrostátní ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě paušální ceny pro ČR a Zónu
  1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte poměrná část paušální ceny za každý den, kdy je uskutečněno
  spojení v rámci zóny EU, které je hrazeno v rámci příslušné paušální ceny. V případě, kdy je služba účtována na základě jednotkové ceny určené pro ČR a Zónu
  1, se do úhrady připadající na služby elektronických komunikací spotřebované v Zóně 1 započte úhrada za jednotky spotřebované v Zóně 1.