AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 3. 6. 2024.

Základní tarify BLESKmobil

Volání do všech sítí v ČR2,50 Kč
SMS do všech sítí v ČR1,50 Kč
MMS do všech sítí v ČR 5,00 Kč

Při volání v ČR se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60). Stejně se počítá i spotřeba volných jednotek.

Obecná část

Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Smluvní podmínky součástí účastnické Smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou BLESKmobil. Ceny jsou uvedeny v Kč a zahrnují 21% DPH.

Daňový doklad o spotřebě kreditu pro zákazníky - podnikatele

Od 1. 4. 2017 se mění způsob odvodu DPH u předplacených služeb. U kreditu dobitého po tomto datu se DPH odvádí až při samotném čerpání kreditu za služby operátora, nikoliv jako dosud při jeho zakoupení. Prodejní účtenka o dobití resp. úhradě kreditu už nebude daňovým dokladem. Daňový doklad za čerpání předplacených služeb je zákazníkům vystaven v internetové samoobsluze ve formátu PDF.

Doklad je vystaven vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejdéle však 18 měsíců zpětně (přičemž prvním takto vygenerovaným dokladem bude doklad za duben 2017). Daňový doklad bude vystaven vždy do 15 kalendářních dní od konce zúčtovacího období. V daňovém dokladu naleznete hodnotu čerpaného kreditu za dané období. Do hodnoty čerpaného kreditu se počítá spotřeba kreditu dobitého od 1. 4. 2017 všemi dobíjecími způsoby.

Daňový doklad není vyúčtováním služeb. Není v něm obsažen detailní výpis služeb, obsahuje pouze celkovou částku čerpání kreditu, která podléhá DPH.

Doklad se nevztahuje na následující položky:

Dobití kreditu, spotřeba kreditu na zaplacení zboží a služeb třetích stran, spotřeba bonusového kreditu, včetně počátečního bonusového kreditu na nových SIM kartách, spotřeba kreditu dobitého do 1. 4. 2017, spotřeba kreditu přiděleného při kompenzaci.

Výjimky:

Výjimkou mohou být dobíjecí kupóny zakoupené u některého z našich partnerů. Pokud prodejce koupil kupony ještě ve starém režimu před 1. 4. 2017, nepromítne se dobití tohoto kuponu do Vašeho zjednodušeného dokladu. U těchto kuponů jako daňový doklad slouží doklad o jejich zakoupení (tak, jak tomu bylo před změnou).

Bonusový kredit:

Kredit poskytnutý účastníkovi v rámci marketingové akce BLESKmobil. Bonusovým kreditem je i počáteční kredit poskytnutý při prvním přihlášení SIM karty do mobilní sítě („přednabitý kredit“). Platnost bonusového kreditu je jeden měsíc (v případě počátečního bonusového kreditu 180 dní), není-li v podmínkách marketingové akce stanoveno jinak. Platnost bonusového kreditu se neprodlužuje standardním dobitím kreditu a získáním bonusového kreditu se neprodlužuje platnost standardního kreditu. Bonusový kredit nelze čerpat na Platební transakce, nákup digitálního obsahu, Informační služby a na volání na čísla se speciální sazbou.

Balení SIM karty a dobíjecí kupón

Balení SIM karty i dobíjecí kupóny představují poukazy s omezenou dobou platnosti, během níž umožňují v nich popsaným postupem jednorázově uplatnit právo na služby elektronických komunikací a s nimi související produkty od BLESKmobil. (i) Balení SIM karty zakládá právo uzavřít smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací pod značkou BLESKmobil a na tam uvedeném mobilním telefonním čísle získat možnost užívat počáteční tarif, příp. čerpat bonusový kredit či volné jednotky služeb, které jsou na čísle nastavené. Uplatňuje se aktivací SIM karty – jejím prvním přihlášením do mobilní sítě O2. (ii) Dobíjecí kupón zakládá právo
na telefonním čísle od BLESKmobil zvoleném při jeho uplatnění dobít předplacený kredit částkou uvedenou na kupónu. Uplatňuje se potvrzením dobíjecího požadavku s kódem kupónu na dálku vůči BLESKmobil. Práva na služby z balení SIM karty nebo dobíjecího kupónu jsou zcela splněna a poukaz se spotřebuje okamžikem svého uplatnění nebo uplynutím doby své platnosti. Jejich aktuální nabídku najdete v elektronickém obchodu dostupném z adresy bleskmobil.cz nebo u obchodních partnerů BLESKmobil, např. v jimi provozovaných sítích prodejen či elektronických obchodech.

Žádost o poskytnutí služeb před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy

U smlouvy o poskytování služeb uzavřené se spotřebitelem na dálku či mimo obchodní prostory lze dle občanského zákoníku začít s plněním během 14 dnů od jejího uzavření jen na výslovnou žádost účastníka. Totéž platí u služeb elektronických komunikací sjednaných na dálku podnikající fyzickou osobou dle zákona o elektronických komunikacích. Zpřístupnění objednaných tarifů, balíčků nebo jiných produktů neprodleně po objednání je ovšem u předplacených služeb standardem, který účastníci očekávají. Proto uzavřením smlouvy o poskytování služeb BLESKmobil (objednáním balení SIM karty či dobíjecího kupónu, aktivací SIM karty nebo dokončením objednávky konkrétního tarifu, balíčku nebo jiného produktu na aktivované SIM kartě) účastník výslovně žádá o zahájení plnění závazku poskytovat sjednané služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Jakmile bude plnění poskytnuto (tj. splněn závazek poskytnout služby v rámci balení SIM karty či dobíjecího kupónu nebo sjednaného tarifu, balíčku nebo jiného produktu), zanikne právo účastníka odstoupit od smlouvy o takovém plnění.