AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 28.4.2022.

Ostatní služby a akce

Bezplatné volání

BLESKmobil zajišťuje bezplatné volání na čísla tísňových linek 112, 150, 155, 156 a 158, dále pak na Linku bezpečí 116111, Hlasovou samoobsluhu *61, na informační linky v ČR s předvolbou 800 a v zahraničí s předvolbou +800. Na telefonní čísla s předčíslím 800 je možno volat pouze pokud není vyčerpán Kredit.

Čísla se zvláštní předvolbou

Volání na čísla s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97 je zpoplatněno jako Volání do všech sítí v ČR dle tarifu účastníka. Neuplatňují se na něj volné jednotky z balíčků ani jejich neomezené množství (volání nezpoplatněné dle spotřeby).
Účastníci, kteří stávající tarif či balíčky sjednali před 1. 3. 2022, jsou postupně převáděni na aktuálně nabízené smluvní podmínky oznámením doručovaným předem v souladu se zákonem způsobem pro zasílání změn.

Zákaznická linka BLESKmobil

Volání na zákaznickou linku BLESKmobil 267267061 je zpoplatněno standardní minutovou sazbou za volání do všech sítí v ČR.

Úkony spojené se Službami

Aktivace, deaktivace služeb a balíčků prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 9993400,00 Kč
Dobití SIM karty na BLESKmobil lince pomocí operátora20,00 Kč
Zjištění hodnoty kreditu a délky jeho platnosti pomocí speciálního příkazu ve tvaru *161*#0,00 Kč

SMS s doručenkou

SMS s doručenkou je SMS služba poskytovaná na pětimístných číslech začínajících číslicemi 876, umožňující hromadnou automatizovanou komunikaci s příjemcem
SMS zprávy včetně zajištění odeslání odpovědi formou SMS od příjemce k účastníkovi. Cena zprávy na číslo 876X1 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla
(včetně garance zpracování do 10 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 60 sekund) je 4,90 Kč s DPH (4,05 Kč bez DPH) za obě SMS.

Cena zprávy na číslo 876X2 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 50 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 10 sekund) je 12,90 Kč
s DPH (10,66 Kč bez DPH) za obě SMS.

Proměnná X v telefonních číslech 876X1 a 876X2 je při použití vždy zastoupena číselnou hodnotou v rozsahu čísel 0 – 9.

Informační služby

Časové informace (+420 606 000 606)4,80 Kč
Informační linka (Moto info 1224)10,08 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. V rámci ČR se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60).

14111 (asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací); 14112 (přesný čas); 14114 (výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony); 14116 (předpověď počasí); 14144 (Tik Tak, s. r. o.)6,00 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po minutách.

Cena za minutu volání od spojení s operátorem - 1180, 1181, 118840,00 Kč

Za volání na Informační linky 1180, 1181 a 1188 se účtuje cena za hovor. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linky 1180, 1181 a 1188 je jedna minuta. Po uplynutí min. délky volání se účtuje po minutách. Informační linky 1180, 1181 a 1188 umožňují následné spojení hovoru, který je ale poté nadále účtován stejně jako volání na tyto linky.

Platební transakce

BLESKmobil předplacené karty mají automaticky aktivovanou službu zadávání příkazů platebních transakcí. Kreditem z karty BLESKmobil tak lze platit za zboží a služby poskytované partnery BLESKmobil. Seznam partnerů s kontakty naleznete na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad za takto provedenou platbu vystaví na požádání konkrétní partner BLESKmobil.

Tuto službu - zadávat platební příkazy přes BLESKmobil lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 267 267 061.

Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání nabo zasláním SMS na speciální číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS).

Audiotexová volání
Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X vyjadřuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena podle délky volání, sazby za minutu a minimální zpoplatněné délce volání.

Dárcovské SMS (DMS)
Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z čísla 87777. Částka převedená partnerovi činí 30, 60 nebo 90 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární projekty naleznete na www.darcovskasms.cz.

Premium SMS
Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla. Zde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku prováděné platební transakce v Kč.

V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.

Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP a vypsáním NÁZVU RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerého zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

Krátkodobá marketingová akce - 
„Volání na tři“

Každý Účastník BLESKmobil má v období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 možnost užívat výhodu dle této akce. Akce je určena pro stávající i nové zákazníky
BLESKmobil. Účastník může získat výhodu volání na zvýhodněná tři účastnická čísla za cenu 1 Kč s DPH / minutu u kteréhokoliv poskytovatele mobilních služeb
v rámci České republiky (dále jen Zvýhodněné číslo), takto:

První až třetí Zvýhodněné číslo

a) Nastavení
Zadáním zvoleného 9místného účastnického mobilní čísla v internetové samoobsluze – https://samoobsluha.bleskmobil.cz/selfcare/
„Volání na tři“ nebo Zavoláním na zákaznickou linku BLESKmobil na čísle 267 267 061, kdy zadání zvoleného čísla provede operátor. Linka je provozována v pracovní
dny od 8 do 18 hodin a je zpoplatněna běžnou cenou 2,50 Kč s DPH/min.

b) Aktivace
Volání na zvýhodněné číslo se aktivuje vždy po dobití kreditu na SIM kartě Účastníka v minimální hodnotě 300 Kč.
Účastník o aktivaci bude informován formou potvrzující SMS.
Volání na Zvýhodněné číslo je aktivní vždy 30 dní od dobití kreditu a po obdržení potvrzující SMS.

c) Možnost změny Zvýhodněného čísla
Účastník má možnost změny maximálně 1x za 30 dní v rámci trvání akce a je možné ji provést stejným způsobem jako nastavení nového čísla. Změna Zvýhodněného
čísla nebude akceptována, dříve, než za 30 dní od data aktivace nebo od data poslední změny Zvýhodněného čísla.

- Při volání v ČR se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60).
- Výhodu nelze převést na jiné telefonní číslo.
- Zvýhodněné hovory lze realizovat pouze v případě, že Účastník BLESKmobil se pohybuje na území České republiky nebo v Zóně 1 (EU). V ostatních případech se
tarifikace řídí dle Ceníku – BLESKmobil Volání v zahraničí.
- BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty
nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k) Všeobecných podmínek
pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.
- Výhoda se vztahuje pouze na volání na koncová mobilní čísla poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb působících na území
České republiky, tj na SIM karty, které nejsou umístěny v zařízeních, která umožňují propojování hovorů.
-V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil
Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

 

Krátkodobá marketingová akce – „Zdarma 50 MB na 30 dní“

Každý účastník, který si v období od 30. 7. 2018 do 30. 6. 2022 zakoupí a aktivuje novou SIM kartu BLESKmobil, jež má na zadní straně balení jako den, do něhož je třeba ji aktivovat, uvedeno datum 30. 6. 2021 nebo pozdější, získá zdarma výhodu „50 MB na 30 dní“ (dále jen „Výhoda“).

Výhoda bude účastníkovi na aktivované SIM kartě poskytnuta automaticky do 24 hodin od aktivace SIM karty a bude potvrzena SMS zprávou.

Účastník může získat Výhodu pouze 1x za dobu životnosti SIM karty.

Výhoda spočívá v možnosti využít pomocí SIM karty bez jejího dobití internetové připojení v datovém objemu 50 MB („Datový objem“), a to v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).

Doba platnosti Výhody (tj. doba, po kterou lze Datový objem čerpat) je 30 dnů od poskytnutí Výhody, poté možnost čerpat Datový objem či jeho dosud nevyčerpanou část bez náhrady zaniká.

Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.

SIM karty BLESKmobil mají automaticky zapnutý tzv. přístupový bod pro Internet v mobilu.

Po vyčerpání Datového objemu nebo uplynutí doby platnosti Výhody bude účastník upozorněn SMS na možnost dalšího využití datového připojení, které bude zpoplatněno.

Pokud si účastník během doby platnosti Výhody aktivuje jakýkoli měsíční datový balíček, možnost čerpat Datový objem či jeho dosud nevyčerpanou část tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

 

Obecné podmínky:

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat Výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3.2. odst. c)-e) nebo čl. 3.2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi Výhodu a zároveň z kreditu na SIM kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce –
„ODMĚNA ZA DOBITÍ 50 % DAT NAVÍC “

Každý účastník, který si v období od 22. 1. 2020 do 30 .6. 2022 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč a zároveň má aktivní jeden z datových balíčků, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „50% datového objemu z aktivního datového balíčku navíc“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro účastníky
• Účastník musí mít v době dobití aktivní jeden z balíčků Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc nebo Internet MEGA na měsíc,
Internet ULTRA na měsíc, aby získal Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat o 50 % ze stávajícího balíčku.
• Platnost Výhody je pouze do konce platnosti aktuálně aktivního datového balíčku.
• Pokud účastník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá dalších 50 % ze stávajícího balíčku.
• Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Účastník přijde o nevyčerpaná data z Výhody, pokud:
- balíček je obnoven standardním způsobem po uplynutí 30denní platnosti balíčku
- balíček je účastníkem deaktivován
- balíček nebyl obnoven z důvodu nedostatečného kreditu na jeho obnovu po uplynutí 30denní platnosti balíčku
- při aktivaci jiného datového balíčku
• Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Nevyčerpaná data se nepřevádí.
• Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.
BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat
výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k)Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu
a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce
– „ODMĚNA ZA DOBITÍ 1 GB DAT NAVÍC k balíčkům KLASIK a TOP “

Každý účastník, který si v období od 11.11. 2020 do 30.6.2022 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč a zároveň má aktivní jeden z balíčků KLASIK nebo TOP, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „1 GB zdarma navíc“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro účastníky:
• Účastník musí mít v době dobití aktivní jeden z balíčků KLASIK nebo balíček TOP, aby získal Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat o 1 GB.
• Platnost Výhody je pouze do konce platnosti aktuálně aktivního datového balíčku.
• Pokud účastník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá další objem 1 GB zdarma.
• Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Účastník přijde o nevyčerpaná data z Výhody, pokud:
‑ balíček je obnoven standardním způsobem po uplynutí 30denní platnosti balíčku,
‑ balíček je účastníkem deaktivován,
‑ balíček nebyl obnoven z důvodu nedostatečného kreditu na jeho obnovu po uplynutí 30denní platnosti balíčku
‑ při aktivaci jiného datového balíčku (Internet BLESKmobil MINI na měsíc, Internet BLESKmobil MIDI na měsíc, Internet BLESKmobil MAX na měsíc,
Internet BLESKmobil MEGA na měsíc, Internet BLESKmobil ULTRA na měsíc), hlasového balíčku (Výhodných 200, 50 MINUT, 100 MINUT)
nebo balíčku KLASIK, nebo TOP s novou 30 denní platností.
• Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Nevyčerpaná data se nepřevádí.
• Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat
výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)‑e) nebo čl. 3. 2. odst. k)Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu
a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce
– „ODMĚNA ZA DOBITÍ 1 GB DAT NAVÍC k balíčku Internet START “

Každý účastník, který si v období od 01. 06. 2021 do 30. 6. 2022 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč a zároveň má aktivní balíček BLESKmobil Internet START na měsíc, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „1 GB zdarma navíc“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro účastníky:
• Účastník musí mít v době dobití aktivní balíček BLESKmobil Internet START na měsíc, aby získal Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat o 1 GB.
• Platnost Výhody je pouze do konce platnosti aktuálně aktivního datového balíčku.
• Pokud účastník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá další objem 1 GB zdarma.
• Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Účastník přijde o nevyčerpaná data z Výhody, pokud:
- balíček je obnoven standardním způsobem po uplynutí 30denní platnosti balíčku,
- balíček je účastníkem deaktivován,
- balíček nebyl obnoven z důvodu nedostatečného kreditu na jeho obnovu po uplynutí 30denní platnosti balíčku
- při aktivaci jiného datového balíčku (Internet BLESKmobil MINI na měsíc, Internet BLESKmobil MIDI na měsíc, Internet BLESKmobil MAX na měsíc,
Internet BLESKmobil MEGA na měsíc, Internet BLESKmobil ULTRA na měsíc), nebo kombinovaného balíčku KLASIK, nebo TOP.
• Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Nevyčerpaná data se nepřevádí.
• Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.
BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat
výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k)Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a
zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce  – Rozšíření zóny EU o Velkou Británii a Gibraltar

Výhodu lze čerpat v období 1. 1. 2021 - 31. 5. 2022.
 
Účastník s aktivním roamingem může využívat volání, SMS, MMS a datové připojení v mobilních sítích ve Velké Británii a Gibraltaru za stejných podmínek jako v zóně EU. Účastník, který je spotřebitelem, dále může využívat mezinárodní volání a SMS z ČR na zahraniční účastnická čísla Velké Británie a Gibraltaru za stejných podmínek jako mezinárodní volání a SMS do EU (v maximální ceně pro spotřebitele dle čl. 5a nařízení EU 2015/2120, která činí v období od 15. 5. 2021 do 14. 5. 2022 ve výši 5,98 Kč/min. a ve výši 1,88 Kč/SMS vč. DPH a v období od 15. 5. 2022 do 14. 5. 2023 ve výši 5,60 Kč/min.
a ve výši 1,70 Kč/SMS vč. DPH (po zaokrouhlení na celé desetihaléře dolů).