AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 3. 6. 2024.

Ostatní služby a akce

Bezplatné volání

BLESKmobil zajišťuje bezplatné volání na čísla tísňových linek 112, 150, 155, 156 a 158, dále pak na Linku bezpečí 116111, Hlasovou samoobsluhu *61, na informační linky v ČR s předvolbou 800 a v zahraničí s předvolbou +800. Na telefonní čísla s předčíslím 800 je možno volat pouze pokud není vyčerpán Kredit.

Čísla se zvláštní předvolbou

Volání na čísla s předvolbou 81, 82, 83, 84, 91, 93, 95, 96 a 97 je zpoplatněno jako Volání do všech sítí v ČR dle tarifu účastníka. Neuplatňují se na něj volné jednotky z balíčků ani jejich neomezené množství (volání nezpoplatněné dle spotřeby).

Wi-Fi volání

V ČR můžete volat ze zařízení schválených O2 (aktuální seznam na www.bit.ly/BLESKmobil_Wi-Fi_volani) i když signál mobilní sítě O2 není k dispozici nebo nedosahuje potřebné kvality, a to prostřednictvím Wi-Fi sítě. Tato síť musí disponovat přenosovou rychlostí odesílání i stahování minimálně 100 kb/s po celou dobu připojení; nesmí mít nastaveno omezení bránící využití Wi-Fi volání a router musí podporovat IPSec a funkci NAT Traversal. Zároveň musíte mít povoleno Wi-Fi volání ve svém mobilním zařízení. Není- li uvedeno jinak, na základní službu poskytnutou pomocí Wi-Fi volání se použijí podmínky a ceny stanovené v ceníku dle zvoleného tarifu. Wi-Fi volání nepodporuje uskutečňování tísňových volání, přijímání ani odesílání SMS a MMS,
volání na servisní čísla (např. taxi služby), na telefonní linky typu *11, *88 nebo *52 ani užívání řídicích kódů sítě (USSI a USSD, např. pro poskytování informací o výši kreditu či nastavení služeb v zařízení jako přesměrování, blokování hovorů, zákaz zobrazení tel. čísla). Wi-Fi volání není podporováno, pokud je mobilní zařízení v leteckém módu.

Zákaznická linka BLESKmobil

Volání na zákaznickou linku BLESKmobil 267267061 je zpoplatněno standardní minutovou sazbou za volání do všech sítí v ČR.

Úkony spojené se Službami

Aktivace, deaktivace služeb a balíčků prostřednictvím SMS s klíčovým slovem na číslo 9993400,00 Kč
Dobití SIM karty na BLESKmobil lince pomocí operátora20,00 Kč
Zjištění hodnoty kreditu a délky jeho platnosti pomocí speciálního příkazu ve tvaru *161*#0,00 Kč

SMS s doručenkou

SMS s doručenkou je SMS služba poskytovaná na pětimístných číslech začínajících číslicemi 876, umožňující hromadnou automatizovanou komunikaci s příjemcem
SMS zprávy včetně zajištění odeslání odpovědi formou SMS od příjemce k účastníkovi. Cena zprávy na číslo 876X1 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla
(včetně garance zpracování do 10 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 60 sekund) je 4,90 Kč s DPH (4,05 Kč bez DPH) za obě SMS.

Cena zprávy na číslo 876X2 s doručením odpovědi příjemce ze stejného čísla (včetně garance zpracování do 50 SMS za 1 sec a odeslání odpovědi do 10 sekund) je 12,90 Kč
s DPH (10,66 Kč bez DPH) za obě SMS.

Proměnná X v telefonních číslech 876X1 a 876X2 je při použití vždy zastoupena číselnou hodnotou v rozsahu čísel 0 – 9.

Informační služby

Časové informace (+420 606 000 606)4,80 Kč
Informační linka (Moto info 1224)10,08 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání je jedna minuta. V rámci ČR se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60).

14111 (asistence k Žádosti o vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací); 14112 (přesný čas); 14114 (výsledky her Sportka, Sazka, Š10 a Euromiliony); 14116 (předpověď počasí); 14144 (Tik Tak, s. r. o.)6,00 Kč

Minimální zpoplatněná délka volání jsou dvě minuty. Po uplynutí minimální délky volání se účtuje po minutách.

Cena za minutu volání od spojení s operátorem - 1180, 1181, 118840,00 Kč

Za volání na Informační linky 1180, 1181 a 1188 se účtuje cena za hovor. Minimální zpoplatněná délka volání na Informační linky 1180, 1181 a 1188 je jedna minuta. Po uplynutí min. délky volání se účtuje po minutách. Informační linky 1180, 1181 a 1188 umožňují následné spojení hovoru, který je ale poté nadále účtován stejně jako volání na tyto linky.

Platební transakce

BLESKmobil předplacené karty mají automaticky aktivovanou službu zadávání příkazů platebních transakcí. Kreditem z karty BLESKmobil tak lze platit za zboží a služby poskytované partnery BLESKmobil. Seznam partnerů s kontakty naleznete na www.o2.cz/3partner a na www.darcovskasms.cz. Daňový doklad za takto provedenou platbu vystaví na požádání konkrétní partner BLESKmobil.

Tuto službu - zadávat platební příkazy přes BLESKmobil lze zrušit, případně znovu aktivovat na zákaznické lince 267 267 061.

Platební příkazy lze zadávat formou Audiotexového volání nabo zasláním SMS na speciální číslo (Premium SMS, Dárcovská SMS).

Audiotexová volání
Číslo, na které je realizováno Audiotexové volání, má tvar 90X AB CD ZZ, kde X vyjadřuje charakter služby, AB cenu služby za minutu nebo za jedno spojení včetně DPH a CD ZZ identifikuje partnera. Celková převáděná částka je pro předčíslí 900, 906 a 909 určena podle délky volání, sazby za minutu a minimální zpoplatněné délce volání.

Dárcovské SMS (DMS)
Příkaz prostřednictvím DMS je zadán odesláním SMS ve tvaru DMS HESLO na 87777, pokud účastník obdrží potvrzující SMS z čísla 87777. Částka převedená partnerovi činí 30, 60, 90 nebo 190 Kč za jednu DMS. Seznam HESEL pro jednotlivé humanitární projekty naleznete na www.darcovskasms.cz.

Premium SMS
Premium SMS jsou realizovány prostřednictvím zaslání objednacích Premium SMS MO na sedmimístná ( 90z AB XY) nebo pětimístná (90z AB) čísla. Zde Z určuje druh služby, AB partnera a XY částku prováděné platební transakce v Kč.

V případě objednací Premium SMS MO odeslané na pětimístné číslo dává účastník souhlas s odesláním částky nebo více částek partnerovi, pokud partner doručí účastníkovi potvrzující Premium SMS MT z osmimístného čísla ve tvaru 90z AB XYZ, kde XYZ určuje převáděnou částku v Kč. Na základě jedné objednací Premium SMS MO může být účastníkovi doručeno více potvrzujících Premium SMS MT v závislosti na nabídce partnera, přičemž na základě každé potvrzující Premium SMS je převedena částka na účet partnera.

Zasílání potvrzujících Premium SMS MT lze zrušit zasláním Premium SMS MO na číslo, na které účastník zaslal objednací Premium SMS MO, ve tvaru STOP a vypsáním NÁZVU RUŠENÉ SLUŽBY. Zrušení veškerého zasílání těchto potvrzujících Premium SMS MT a odesílání částky služeb poskytovaných účastníkovi na daném čísle provede účastník odesláním Premium SMS MO ve tvaru STOP ALL. Odeslání objednací Premium SMS MO na pětimístné číslo a odeslání rušící Premium SMS je zpoplatněno jako běžná SMS dle účastníkova tarifu.

Krátkodobá marketingová akce – 11. narozeniny BLESKmobil
TOP za 199 Kč / 30 dní na celých 5 měsíců

Každý stávající i nový účastník, který splní následující podmínky, má možnost čerpat výhodu v podobě aktivace kombinovaného balíčku TOP s 50 % slevou (199 Kč/30 dní) na pět měsíců.

Akce platí pro účastníka, který si v období od 7. 11. 2023 nejdéle do 31. 12. 2023 do 23:59 hodin („Doba platnosti nabídky“) aktivuje balíček TOP zasláním bezplatné SMS ve tvaru DAREK na číslo 999340 nebo v internetové samoobsluze BLESKmobil – záložka Akce.
• Balíček TOP bude účastníkovi aktivován do 24 hodin od zaslání SMS/aktivace v samoobsluze a jeho aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Platnost balíčku TOP je třicet dnů. Aktivací tohoto balíčku je automaticky nastaveno opakování balíčku. Akční cena balíčku platí pouze pro prvních pět období v délce 30 dní, pak se balíček obnoví za standardní cenu 399 Kč.
• Aktivuje-li si účastník během platnosti tohoto zvýhodněného balíčku datový balíček (Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc, Internet MEGA na měsíc nebo Internet ULTRA na měsíc), hlasový balíček (Výhodných 200, 50 MINUT nebo 100 MINUT) nebo kombinovaný balíček KLASIK, TOP nebo STAR balíček se mu deaktivuje bez převodu nevyčerpaného objemu dat a všech volných jednotek, zároveň ztrácí výhodu a nový datový balíček se mu aktivuje dle standardních podmínek tohoto ceníku (v případě, že se nejedná o druhou aktivaci zvýhodněného balíčku TOP v rámci Doby platnosti nabídky).
• Pokud již má účastník aktivní datový balíček (Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc, Internet MEGA na měsíc, Internet ULTRA na měsíc nebo Internet START na měsíc), hlasový balíček (Výhodných 200, 50 MINUT nebo 100 MINUT) nebo kombinovaný balíček KLASIK nebo TOP, s výjimkou balíčku Volání na týden, jehož objem volných jednotek nebo dat není dočerpán, a aktivuje si zvýhodněný balíček TOP, pak je původní balíček deaktivován bez převodu nevyčerpaného volných jednotek a objemu dat.
• Zvýhodněnou nabídku (TOP se slevou 50 % (199 Kč/30 dní) lze aktivovat maximálně 2-krát během Doby platnosti nabídky.
• Výhoda čerpání balíčku za zvýhodněnou cenu se vztahuje jen na základní objem dat 4 GB; čerpání dat nad tento rámec podléhá pravidlům stanoveným v ceníku pro balíček TOP.
• Další podmínky čerpání balíčku TOP jsou uvedeny v části C ceníku (např. balíček lze využít výlučně v ČR nebo Zóně 1 (EU) atd.).
• Balíček TOP není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na BLESKmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce
– LETNÍ DATA 2024 – ULTRA (30 GB) za 299 Kč / 30 dní

Každý stávající i nový účastník, který splní následující podmínky, má možnost čerpat výhodu v podobě aktivace balíčku ULTRA se slevou 300 Kč (tedy za cenu 299 Kč/30 dní).

Akce platí pro účastníka, který si v období od 03. 06. 2024 do 30. 09. 2024 do 23:59 hodin („Doba platnosti nabídky“) aktivuje balíček ULTRA zasláním bezplatné SMS ve tvaru ULTRASLEVA na číslo 999340 nebo v samoobsluze BLESKmobil – záložka Akce.
• Balíček ULTRA bude účastníkovi aktivován do 24 hodin od zaslání SMS/aktivace v samoobsluze a jeho aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Platnost balíčku ULTRA je třicet dnů. Aktivací tohoto balíčku je automaticky nastaveno opakování balíčku. Akční cena balíčku platí pouze do 31. 12. 2024, po tomto datu se balíček obnoví za standardní cenu 599 Kč.
• Aktivuje-li si účastník během platnosti tohoto zvýhodněného balíčku datový balíček (Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc, Internet MEGA na měsíc nebo Internet ULTRA na měsíc), nebo kombinovaný balíček KLASIK, TOP nebo STAR, balíček se mu deaktivuje bez převodu nevyčerpaného objemu dat, zároveň ztrácí výhodu a nový datový balíček se mu aktivuje dle podmínek tohoto ceníku.
• Pokud již má účastník aktivní datový balíček (Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc, Internet MEGA na měsíc, Internet ULTRA na měsíc, Internet START na měsíc), nebo kombinovaný balíček KLASIK, TOP nebo STAR, jehož objem dat není dočerpán, a aktivuje si zvýhodněný balíček ULTRA, pak je původní balíček deaktivován bez převodu nevyčerpaného objemu dat.
• Zvýhodněnou nabídku (ULTRA se slevou (299 Kč/30 dní) lze aktivovat maximálně 3-krát během Doby platnosti nabídky.
• Výhoda čerpání balíčku se vztahuje jen na základní objem dat 30 GB; čerpání dat nad tento rámec podléhá pravidlům stanoveným v ceníku pro balíček ULTRA.
• Balíček ULTRA není možné převést na jiné telefonní číslo a nelze za něj ani požadovat vydání peněžní náhrady.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na BLESKmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce
– ODMĚNA ZA DOBITÍ na 24 HODIN NEOMEZENÁ DATA

Každý účastník, který si v období od 03. 06. 2024 do 30. 09. 2024 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč automaticky získá, při každém takovém dobití v tomto období, odměnu v podobě balíčku 24 NEO zdarma (dále jen „Odměna“).

Obecné podmínky pro všechny účastníky:
• Akce platí pro účastníka, který si v období od 03. 06. 2024 do 30. 09. 2024 do 23:59 hodin („Doba platnosti nabídky“) dobije kredit standardním dobitím (tj. pomocí zaplacení dobíjené částky operátorovi) v minimální výši 300 Kč.
• Odměna bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Pokud účastník dobije kredit opakovaně, získá dalších 24 hodin neomezených dat zdarma, ale Odměna se nesčítá (tzn. Odměna běží vždy od posledního dobití).
• Účastník přijde o Odměnu, pokud je v průběhu čerpání Odměny:
- balíček je účastníkem deaktivován,
- dojde k aktivaci jiného datového balíčku (Internet BLESKmobil MINI na
měsíc, Internet BLESKmobil MIDI na měsíc, Internet BLESKmobil MAX na
měsíc, Internet BLESKmobil MEGA na měsíc, Internet BLESKmobil ULTRA
na měsíc, Internet BLESKmobil START na měsíc), nebo kombinovaného
balíčku KLASIK, TOP, nebo STAR.
• Odměnu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Odměna podléhá pravidlům stanoveným v ceníku BLESKmobil pro balíček 24 NEO (viz C. Doplňkové služby).
• Odměnu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Odměny v tomto období není omezen, ale odměna se
nesčítá.

Podmínky pro účastníky s vypnutým přístupovým bodem BLESKmobil internet
(datová připojení vypnutá na síti):
• Účastníkovi bude Odměna automaticky aktivována a po uplynutí doby trvání Odměny automaticky deaktivována.
• SIM karty BLESKmobil mají automaticky zapnutý tzv. přístupový bod pro Internet v mobilu. Pokud si jej účastníci na vlastní přání dříve vypnuli, bude jim při získání Odměny přístupový bod zapnut, aby mohli Odměnu využít. Po uplynutí doby platnosti Odměny (24 hodin) bude těmto účastníkům přístupový bod k internetu opět vypnut.

Podmínky pro účastníky se zapnutým přístupovým bodem BLESKmobil internet (datová připojení zapnutá na síti):
1. Účastníci, kteří využívají denní připojení BLESKmobil Internet na den získají Odměnu jako balíček 24 NEO s platností 24 hodin. Po uplynutí doby 24 hodin se tento balíček deaktivuje a účastníci budou znovu využívat denní připojení.
2. Účastníci, kteří využívají jeden z datových (Internet BLESKmobil MINI na měsíc, Internet BLESKmobil MIDI na měsíc, Internet BLESKmobil MAX na měsíc, Internet BLESKmobil MEGA na měsíc, Internet BLESKmobil ULTRA na měsíc, Internet BLESKmobil START na měsíc), nebo kombinovaných balíčků KLASIK, TOP, nebo STAR získají Odměnu jako balíček 24 NEO s platností 24 hodin. Po vyčerpání Odměny pokračuje čerpání dat z původního balíčku.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na BLESKmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce – „Balíček 50 MINUT k aktivaci SIM karty“

Každý účastník, který si v období od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2024 zakoupí a do konce tohoto období i aktivuje novou SIM kartu BLESKmobil, jež má na přední straně balení slova „50 MINUT ZDARMA“, získá balíček 50 MINUT zdarma na prvních 30 dní.

• Balíček 50 MINUT bude účastníkovi na aktivované SIM kartě poskytnutý automaticky do 24 hodin od aktivace SIM karty a jeho aktivace bude potvrzena SMS zprávou.
• Platnost balíčku 50 MINUT je třicet dnů, přičemž prvních 30 dní je zdarma. Aktivací tohoto balíčku je automaticky nastaveno obnovování balíčku za běžnou ceníkovou cenu, tj. 50 Kč na 30 dní.
• Účastník může získat Výhodu u dané SIM karty pouze 1x .
• Balíček 50 MINUT se v ostatním řídí standardními podmínkami balíčku uvedenými v tomto ceníku.
• Balíček 50 MINUT není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
• Aktivuje-li si účastník během 30-ti denní platnosti tohoto balíčku jiný hlasový balíček (Výhodných 200 nebo 100 MINUT) nebo kombinovaný balíček KLASIK, TOP nebo STAR, balíček 50 MINUT se mu deaktivuje bez převodu nevyčerpaných volných jednotek a nový hlasový nebo kombinovaný balíček se mu aktivuje dle podmínek tohoto ceníku.

Obecné podmínky:
BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat Výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.
V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi Výhodu a zároveň z kreditu na SIM kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce – „ZDARMA 50 MINUT NA 30 DNÍ po aktivaci SIM karty“

Nový účastník, který splní následující podmínky, má nárok získat první aktivaci hlasového balíčku 50 MINUT za 0 Kčna prvních 30 dní:

• Účastník si pořídí novou SIM kartu BLESKmobil (s výjimkou níže uvedených SIM karet BLESKmobil) v období od 1. 4. 2023 do 30. 9. 2024, do konce tohoto období si ji též aktivuje a následně zašle nejdéle do 30. 9. 2024 do 23:59 hodin bezplatnou SMS ve tvaru 50ZDARMA na číslo 999340 (Příklad SMS: 50ZDARMA) nebo aktivuje balíček 50 MINUT v internetové samoobsluze BLESKmobil – záložka Akce.
• SIM karta se aktivuje uskutečněním volání, zasláním SMS nebo přihlášením k internetu.
• Po aktivaci SIM karty musí být SMS ve tvaru 50ZDARMA zaslána (nebo aktivace balíčku 50 MINUT v samoobsluze učiněna) nejdéle do 30 dní od aktivaci SIM karty. Po 30 dnech od aktivace SIM karty již není možné kampaň k získaní balíčku 50 MINUT využít.
• Balíček 50 MINUT bude účastníkovi aktivován do 24 hodin od zaslání SMS/aktivace v samoobsluze a jeho aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Platnost balíčku 50 MINUT je třicet dnů, přičemž při využití této akce je prvních 30 dní zdarma. Aktivací tohoto balíčku je automaticky nastaveno obnovování balíčku za běžnou ceníkovou cenu, tj. 50 Kč na 30 dní.
• Aktivuje-li si účastník během 30-ti denní platnosti tohoto balíčku jiný hlasový balíček (Výhodných 200 nebo 100 MINUT) nebo kombinovaný balíček KLASIK, TOP nebo STAR balíček 50 MINUT se mu deaktivuje bez převodu nevyčerpaných volných jednotek a nový hlasový nebo kombinovaný balíček se mu aktivuje dle podmínek tohoto ceníku.
• Pokud již má účastník aktivní jiný hlasový balíček (Výhodných 200 nebo 100 MINUT) nebo kombinovaný balíček KLASIK nebo TOP, s výjimkou balíčku
50 MINUT, jehož volné jednotky nejsou dočerpané, a aktivuje si zvýhodněný balíček 50 MINUT, pak je původní balíček deaktivován bez převodu nevyčerpaných volných jednotek.
• Účastníci, kteří již mají během trvání akce aktivní balíček 50 MINUT, si pro umožnění využití akce musí nejprve tento balíček deaktivovat a teprve po skončení jeho platnosti si mohou aktivovat zvýhodněný balíček 50 MINUT při splnění podmínek této akce.
• Účastník, který již této akce využil, nemůže aktivovat další balíček 50 MINUT za 0,- Kč. Akce se tedy vztahuje jen na první aktivaci balíčku.
• Balíček 50 MINUT se v ostatním řídí standardními podmínkami balíčku uvedenými v tomto ceníku.
• Balíček 50 MINUT není možné převést na jiné telefonní číslo ani vyplatit v hotovosti.
• Tato akce se nevztahuje na SIM karty BLESKmobil, na nichž je již předaktivován obnovující se balíček 50 MINUT zdarma.
• Tato akce se nevztahuje na SIM karty BLESKmobil, na nichž je již předaktivován obnovující se balíček START (balíček s 1 GB dat).
• Tato akce se nevztahuje na SIM karty BLESKmobil s 20 Kč počátečním kreditem.

Obecné podmínky:
BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat Výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.
V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi Výhodu a zároveň z kreditu na SIM kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce - 
„Volání na tři“

Každý Účastník BLESKmobil má v období od 1. 7. 2019 do 30. 9. 2024 možnost užívat výhodu dle této akce.
Akce je určena pro stávající i nové zákazníky BLESKmobil. Účastník může získat výhodu volání na zvýhodněná tři účastnická čísla za cenu 1 Kč s DPH / minutu u kteréhokoliv poskytovatele mobilních služeb v rámci České republiky (dále jen Zvýhodněné číslo), takto:

První až třetí Zvýhodněné číslo
a) Nastavení
Zadáním zvoleného 9místného účastnického mobilní čísla v internetové samoobsluze – https://samoobsluha.bleskmobil.cz/selfcare/ „Volání na tři“ nebo Zavoláním na zákaznickou linku BLESKmobil na čísle 267 267 061, kdy zadání zvoleného čísla provede operátor. Linka je provozována v pracovní dny od 8 do 18 hodin a je zpoplatněna běžnou cenou 2,50 Kč s DPH/min.
b) Aktivace
Volání na zvýhodněné číslo se aktivuje vždy po dobití kreditu na SIM kartě Účastníka v minimální hodnotě 300 Kč. Účastník o aktivaci bude informován formou potvrzující SMS.
Volání na Zvýhodněné číslo je aktivní vždy 30 dní od dobití kreditu a po obdržení potvrzující SMS.
c) Možnost změny Zvýhodněného čísla
Účastník má možnost změny maximálně 1x za 30 dní v rámci trvání akce a je možné ji provést stejným způsobem jako nastavení nového čísla. Změna Zvýhodněného čísla nebude akceptována, dříve, než za 30 dní od data aktivace nebo od data poslední změny Zvýhodněného čísla.

- Při volání v ČR se účtuje vždy celá sazba za každou započatou minutu odchozího volání (60+60).
- Výhodu nelze převést na jiné telefonní číslo.
- Zvýhodněné hovory lze realizovat pouze v případě, že Účastník BLESKmobil se pohybuje na území České republiky nebo v Zóně 1 (EU). V ostatních případech se tarifikace řídí dle Ceníku – BLESKmobil Volání v zahraničí.
- BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty
nebo odebrat výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k) Všeobecných podmínek
pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.
- Výhoda se vztahuje pouze na volání na koncová mobilní čísla poskytovatelů mobilních telekomunikačních služeb působících na území
České republiky, tj na SIM karty, které nejsou umístěny v zařízeních, která umožňují propojování hovorů.
- V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil
Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

LETNÍ DATA 2023 – ULTRA (30 GB) ZA 299 KČ / 30 DNÍ

Každý stávající i nový účastník, který splní následující podmínky, má možnost čerpat výhodu v podobě aktivace balíčku ULTRA se slevou 300 Kč (tedy za cenu 299 Kč/30 dní).

Akce platí pro účastníka, který si v období od 1. 6. 2023 do 30. 9. 2023 do 23:59 hodin („Doba platnosti nabídky“) aktivuje balíček ULTRA zasláním bezplatné SMS ve tvaru ULTRASLEVA na číslo 999340 nebo v samoobsluze BLESKmobil – záložka Akce.

• Balíček ULTRA bude účastníkovi aktivován do 24 hodin od zaslání SMS/aktivace v samoobsluze a jeho aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Platnost balíčku ULTRA je třicet dnů. Aktivací tohoto balíčku je automaticky nastaveno opakování balíčku. Akční cena balíčku platí pouze do 31. 12. 2024, po tomto datu se balíček obnoví za standardní cenu 599 Kč.
• Aktivuje-li si účastník během platnosti tohoto zvýhodněného balíčku datový balíček (Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc , Internet MEGA na měsíc nebo Internet ULTRA na měsíc), nebo kombinovaný balíček KLASIK, TOP nebo STAR, balíček se mu deaktivuje bez převodu nevyčerpaného objemu dat, zároveň ztrácí výhodu a nový datový balíček se mu aktivuje dle podmínek tohoto ceníku.
• Pokud již má účastník aktivní datový balíček (Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc, Internet MEGA na měsíc, Internet ULTRA na měsíc), nebo kombinovaný balíček KLASIK nebo TOP, jehož objem dat není dočerpán, a aktivuje si zvýhodněný balíček ULTRA, pak je původní balíček deaktivován bez převodu nevyčerpaného objemu dat.
• Zvýhodněnou nabídku (ULTRA se slevou (299 Kč/30 dní) lze aktivovat maximálně 3-krát během Doby platnosti nabídky.
• Výhoda čerpání balíčku se vztahuje jen na základní objem dat 30 GB; čerpání dat nad tento rámec podléhá pravidlům stanoveným v ceníku pro balíček ULTRA.
• Balíček ULTRA není možné převést na jiné telefonní číslo a nelze za něj ani požadovat vydání peněžní náhrady.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat přidělený bonus v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 7.1. odst. d) nebo čl. 7.2. odst. b) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydaných BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi zbytek bonusu a zároveň z kreditu na BLESKmobil předplacené kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce – „Zdarma 50 MB na 30 dní“

Každý účastník, který si v období od 30. 7. 2018 do 30. 9. 2024 zakoupí a aktivuje novou SIM kartu BLESKmobil, jež má na zadní straně balení jako den, do něhož je třeba ji aktivovat, uvedeno datum 31. 12. 2019 nebo pozdější, získá zdarma výhodu „50 MB na 30 dní“ (dále jen „Výhoda“).

Výhoda bude účastníkovi na aktivované SIM kartě poskytnuta automaticky do 24 hodin od aktivace SIM karty a bude potvrzena SMS zprávou.

Účastník může získat Výhodu pouze 1x za dobu životnosti SIM karty.

Výhoda spočívá v možnosti využít pomocí SIM karty bez jejího dobití internetové připojení v datovém objemu 50 MB („Datový objem“), a to v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).

Doba platnosti Výhody (tj. doba, po kterou lze Datový objem čerpat) je 30 dnů od poskytnutí Výhody, poté možnost čerpat Datový objem či jeho dosud nevyčerpanou část bez náhrady zaniká.

Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.

SIM karty BLESKmobil mají automaticky zapnutý tzv. přístupový bod pro Internet v mobilu.

Po vyčerpání Datového objemu nebo uplynutí doby platnosti Výhody bude účastník upozorněn SMS na možnost dalšího využití datového připojení, které bude zpoplatněno.

Pokud si účastník během doby platnosti Výhody aktivuje jakýkoli měsíční datový balíček, možnost čerpat Datový objem či jeho dosud nevyčerpanou část tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

 

Obecné podmínky:

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat Výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3.2. odst. c)-e) nebo čl. 3.2. odst. k) Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil.

V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat účastníkovi Výhodu a zároveň z kreditu na SIM kartě účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce –
„ODMĚNA ZA DOBITÍ 50 % DAT NAVÍC “

Každý účastník, který si v období od 22. 1. 2020 do 9. 7. 2024 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč a zároveň má aktivní jeden z datových balíčků, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „50 % datového objemu z aktivního datového balíčku navíc“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro účastníky
• Účastník musí mít v době dobití aktivní jeden z balíčků Internet MINI na měsíc, Internet MIDI na měsíc, Internet MAX na měsíc nebo Internet MEGA na měsíc, aby získal Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat o 50 % ze stávajícího balíčku.
• Platnost Výhody je pouze do konce platnosti aktuálně aktivního datového balíčku.
• Pokud účastník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá dalších 50 % ze stávajícího balíčku.
• Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Účastník přijde o nevyčerpaná data z Výhody, pokud:
- balíček je obnoven standardním způsobem po uplynutí 30denní platnosti balíčku
- balíček je účastníkem deaktivován
- balíček nebyl obnoven z důvodu nedostatečného kreditu na jeho obnovu po uplynutí 30denní platnosti balíčku
- při aktivaci jiného datového balíčku nebo kombinovaného balíčku KLASIK, TOP, nebo STAR.
• Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Nevyčerpaná data se nepřevádí.
• Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.
BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat
výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k)Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu
a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce
– „ODMĚNA ZA DOBITÍ 1 GB DAT NAVÍC k balíčkům KLASIK, TOP a STAR “

Každý účastník, který si v období od 11. 11. 2020 do 9. 7. 2024 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč a zároveň má aktivní jeden z balíčků KLASIK nebo TOP, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „1 GB zdarma navíc“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro účastníky:
• Účastník musí mít v době dobití aktivní jeden z balíčků KLASIK nebo balíček TOP nebo balíček STAR, aby získal Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat o 1 GB.
• Platnost Výhody je pouze do konce platnosti aktuálně aktivního datového balíčku.
• Pokud účastník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá další objem 1 GB zdarma.
• Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Účastník přijde o nevyčerpaná data z Výhody, pokud:
‑ balíček je obnoven standardním způsobem po uplynutí 30denní platnosti balíčku,
‑ balíček je účastníkem deaktivován,
‑ balíček nebyl obnoven z důvodu nedostatečného kreditu na jeho obnovu po uplynutí 30denní platnosti balíčku
‑ při aktivaci jiného datového balíčku (Internet BLESKmobil MINI na měsíc, Internet BLESKmobil MIDI na měsíc, Internet BLESKmobil MAX na měsíc,
Internet BLESKmobil MEGA na měsíc, Internet BLESKmobil ULTRA na měsíc), hlasového balíčku (Výhodných 200, 50 MINUT, 100 MINUT) nebo balíčku KLASIK, TOP nebo STAR s novou 30 denní platností.
• Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Nevyčerpaná data se nepřevádí.
• Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.

BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat
výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)‑e) nebo čl. 3. 2. odst. k)Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu
a zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce
– „ODMĚNA ZA DOBITÍ 1 GB DAT NAVÍC k balíčku Internet START “

Každý účastník, který si v období od 01. 06. 2021 do 30. 9. 2024 jednorázově dobije kredit ve výši nejméně 300 Kč a zároveň má aktivní balíček BLESKmobil Internet START na měsíc, získá při každém takovém dobití v tomto období výhodu „1 GB zdarma navíc“ (dále jen „Výhoda“).

Podmínky pro účastníky:
• Účastník musí mít v době dobití aktivní balíček BLESKmobil Internet START na měsíc, aby získal Výhodu ve formě navýšení základního objemu dat o 1 GB.
• Platnost Výhody je pouze do konce platnosti aktuálně aktivního datového balíčku.
• Pokud účastník dobije kredit během 30 dní opakovaně, získá další objem 1 GB zdarma.
• Výhoda bude účastníkovi aktivována do 24 hodin od dobití a její aktivace bude potvrzena formou SMS.
• Účastník přijde o nevyčerpaná data z Výhody, pokud:
- balíček je obnoven standardním způsobem po uplynutí 30denní platnosti balíčku,
- balíček je účastníkem deaktivován,
- balíček nebyl obnoven z důvodu nedostatečného kreditu na jeho obnovu po uplynutí 30denní platnosti balíčku
- při aktivaci jiného datového balíčku (Internet BLESKmobil MINI na měsíc, Internet BLESKmobil MIDI na měsíc, Internet BLESKmobil MAX na měsíc,
Internet BLESKmobil MEGA na měsíc, Internet BLESKmobil ULTRA na měsíc), nebo kombinovaného balíčku KLASIK, TOP nebo STAR.
• Výhodu je možné využít pouze pro čerpání dat v rámci ČR a v Zóně 1 (EU).
• Nevyčerpaná data se nepřevádí.
• Výhodu není možné převést na jiné telefonní číslo.
• Počet dobití pro získání Výhody v tomto období není omezen.
BLESKmobil si vyhrazuje právo omezit nebo přerušit poskytování všech služeb poskytovaných prostřednictvím předplacené BLESKmobil karty nebo odebrat
výhodu v případě zneužití nebo podezření na zneužití služeb dle článku 3. 2. odst. c)-e) nebo čl. 3. 2. odst. k)Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil. V případě porušení těchto podmínek si BLESKmobil vyhrazuje právo odebrat Účastníkovi výhodu a
zároveň z kreditu na kartě BLESKmobil Účastníka odečíst částku, o kterou se účastník jednáním v rozporu s těmito podmínkami obohatil.

Krátkodobá marketingová akce  – Rozšíření zóny EU o Velkou Británii a Gibraltar

Výhodu lze čerpat v období 1. 1.  - 31. 7. 2024.
 
Účastník s aktivním roamingem může využívat volání, SMS, MMS a datové připojení v mobilních sítích ve Velké Británii a Gibraltaru za stejných podmínek jako v zóně EU. Účastník, který je spotřebitelem, dále může využívat mezinárodní volání a SMS z ČR na zahraniční účastnická čísla Velké Británie a Gibraltaru za stejných podmínek jako mezinárodní volání a SMS do EU (v maximální ceně pro spotřebitele dle čl. 5a nařízení EU 2015/2120, která činí v období od 15. 5. 2024 do 14. 5. 2025 ve výši 5,40 Kč/min. a ve výši 1,70 Kč/SMS vč. DPH (po zaokrouhlení na desetihaléře dolů).

Krátkodobá marketingová akce
– Sleva na balíčky KLASIK, TOP, STAR, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA a Výhodných 200 za registraci platební karty

Trvání akce: 14. 09. 2022 - 30. 9. 2024

Každý účastník, který

I) si v samoobsluze BLESKmobil zaregistruje (uloží) platební kartu pro účely úhrady služeb poskytnutých ze strany BLESKmobil ve vztahu k jeho účastnickému číslu; a
II) zároveň požádá o výhodu z této akce při aktivaci balíčku KLASIK, TOP, STAR, Internet MIDI, Internet MAX, Internet MEGA, Internet ULTRA, Výhodných 200 placeného z uvedené platební karty, získá po dobu trvání akce slevu ve výši 50 Kč z ceníkové ceny vč. DPH tohoto balíčku. Tato sleva se vztahuje jak na první tak na následná období platnosti balíčku.

Nárok na slevu trvá, dokud účastník registraci platební karty v samoobsluze nezruší nebo dokud neskončí platnost platební karty či nedojde ke zrušení této karty, nejdéle však do konce trvání akce nebo do zrušení balíčku. Sleva se nevztahuje na automatické navýšení objemu dat ani na jednorázové obnovení objemu dat (FUP reset). Výhodu z této akce není možné převést na jiné telefonní číslo.