AKTUÁLNÍ CENÍK

Tento Ceník spolu se Všeobecnými podmínkami (VP) tvoří smluvní podmínky Služby.
Aktuální ceník je platný od 3. 6. 2024

Pravidla pro vrácení
zůstatku kreditu

Pravidla pro vrácení zůstatku zaplaceného kreditu nespotřebovaného k okamžiku ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací BLESKmobil uzavřené se spotřebitelem s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb

 1. Tato Pravidla pro vrácení zůstatku zaplaceného kreditu nespotřebovaného k okamžiku ukončení účastnické smlouvy s přenesením telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb („Pravidla“) vydala společnost O2 Czech Republic a.s., IČO: 601 93 336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, PSČ 140 22, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, poskytující veřejně dostupné předplacené mobilní hlasové služby elektronických komunikací a související služby pod obchodní značkou „BLESKmobil“, a to dle odst. 8.8, článku 8, Všeobecných podmínek pro poskytování těchto služeb („Všeobecné podmínky BLESKmobil“). 
 2. Pojmy uvedené s velkým počátečním písmenem, které nejsou v těchto Pravidlech výslovně vymezeny, mají význam uvedený ve Všeobecných podmínkách BLESKmobil.
   
 3. Spotřebitel, jehož smlouva o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb elektronických komunikací BLESKmobil byla ukončena s převodem jím užívaného telefonního čísla k jinému poskytovateli služeb, uplatňuje své právo na vrácení zůstatku zaplaceného kreditu („Kredit“) prostřednictvím zákaznické samoobsluhy.
   
 4. Žádost o vrácení zůstatku Kreditu je nutné podat do 30 kalendářních dnů po ukončení účastnické smlouvy, a to vyplněním požadovaných údajů v zákaznické samoobsluze a odesláním žádosti ke zpracování. Na základě této žádosti je vracen pouze zaplacený kredit, který nebyl účastníkem ke dni ukončení smlouvy o poskytování veřejně dostupných předplacených služeb BLESKmobil spotřebován, nikoliv zůstatek Bonusového kreditu.
 5. Vrácení zůstatku Kreditu může být v souladu s § 34 odst. 9 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpoplatněno, a to částkou odpovídající skutečným nákladům vzniklým BLESKmobil při vracení zůstatku Kreditu („Poplatek“). V tomto případě je konkrétní výše tohoto Poplatku je uvedena v aktuálně platném znění Ceníku BLESKmobil, část D. Ostatní služby a žadatel o vrácení zůstatku Kreditu odesláním žádosti souhlasí se započtením tohoto Poplatku vůči zůstatku Kreditu. 
 6. Nepřesáhne-li zůstatek Kreditu po odečtení Poplatku, je-li účtován, („Konečná částka“) částku 5.000 Kč, bude Konečná částka spotřebiteli vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený u držitele bankovní licence vydané Českou národní bankou, který poskytuje bankovní služby na území České republiky („tuzemská banka“) uvedený v žádosti o vrácení zůstatku Kreditu, a to do 21 kalendářních dnů od odeslání této žádosti. 
 7. Přesahuje-li zůstatek Kreditu po odečtení Poplatku, je-li účtován, částku 5.000 Kč, bude část Konečné částky přesahující 5.000 Kč spotřebiteli vrácena po prokázání identity žadatele v sídle poskytovatele služeb BLESKmobil (tj. dostavením se osobně do sídla poskytovatele a předložením platného občanského průkazu, nebo cestovního pasu) a ověření jeho postavení jakožto Účastníka služby BLESKmobil na telefonním čísle, jehož se žádost týká. Svou žádost o vrácení části Konečné částky převyšující 5.000 Kč žadatel potvrdí vlastnoručním podpisem či jiným způsobem nahrazujícím průkaznost podpisu. Zbylá část konečné částky bude následně neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne podání této žádosti, převedena na žadatelem uvedený bankovní účet vedený u tuzemské banky.  
 8. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 14. 4. 2021.